นายสันติ  วงษ์พยอม
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
 
 
 

นางสาวสุพิชฌาย์ มุขโต
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
     
 
 
     
 
 
 

นางสาวศุภลักษณ์ ประชากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 
 
 
 
 
นางสาววรรณี แสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


บุคลากร
นางดวงเดือน แย้มเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางสาวสุพรรษา ทองเจริญ
นักวิชาการศึกษา
นางศรีรัตน์ มีเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางขนิษฐา สุจินตวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
       
       
น.ส.สุภาภรณ์ ขันทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพุฒิเศรษฐ์ นิยมรัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมยุรฉัตร เต็มเปี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
       
       
นายอนุรักษ์ เงินอยู่
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจำนงค์ อินมหา
ลูกจ้างประจำ


นายพรศักดิ์ บัวทวี
ลูกจ้างประจำ
 

<ย้อนกลับ     ถัดไป>