ว่าที่ ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
 
 
 

นางสาวสุพิชฌาย์ มุขโต
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
     
 
 
     
 
 
 

นางสาวศุภลักษณ์ ประชากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 
 
 
 
 
นางสาววรรณี แสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 

 

 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล
นางดวงเดือน แย้มเกตุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา ทองเจริญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางศรีรัตน์ มีเจริญ
ครุ คศ.1
นางขนิษฐา สุจินตวงษ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
       
       
น.ส.สุภาภรณ์ ขันทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
นายพุฒิเศรษฐ์ นิยมรัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวมยุรฉัตร เต็มเปี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
       
       
นายอนุรักษ์ เงินอยู่
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฺฎิบัติงาน

นายจำนงค์ อินมหา
ลูกจ้างประจำ


นายพรศักดิ์ บัวทวี
ลูกจ้างประจำ
 

<ย้อนกลับ     ถัดไป>